Policies Jewish Language

והחוכר מסכימים בזאת על ההחכרה על ידי הראשון לאחרון של כלי הרכב הממונע המתואר להלן במסגרת התנאים והמגבלות המפורטים בהסכם החכרה זה, והמחכיר מסכים בזאת לכל התנאים והמגבלות האמורים במלואם וללא סייג.

מסירת כלי הרכב: הצדדים מסכימים כי כלי הרכב נמסר כדין לחוכר, וכי החוכר קיבל לידיו את כלי הרכב ומצא אותו ללא כל פגם, בעיה מכאנית או נזק מכל סוג, למעט נזקים שירשמו בהסכם זה לאחר בדיקה של כלי הרכב בנוכחות החוכר. כל חלקי החילוף הדרושים, לרבות אך ללא הגבלה, צמיג חלופי חובה, מפתחות כלי הרכב וכדומה, נמצאו בכלי הרכב.

תנאי השימוש: השימוש בכלי הרכב הממונע האמור מותר אך ורק לנהגים הרשומים במפורש בהסכם זה.

הנהיגה בכלי הרכב המוחכר בהסכם זה אסורה (1) בדרכים שמצבן הידוע אינו תקין; (2) לצורך הובלת בני אדם או סחורות עבור תשלום; (3) תחת השפעת אלכוהול, סמים או חומרים אסורים אחרים; (4) לצורך גרירה מכל סוג; (5) לצורך מרוץ מכל סוג; (6) כחלק מהסדר חכירת משנה עם צד שלישי; (7) מחוץ לתחומי האי רודוס, אלא אם כן ניתנה לכך רשות מיוחדת על ידי המחכיר; (8) בתנאי עומס יתר; (9) להובלת חומרים.

חובות החוכר: עם קבלת כלי הרכב הממונע לידיו ובכל משך תקופת החכירה לאחר מכן החוכר מכיר באחריותו המלאה לכל נזק או אבדן שיגרם לכלי הרכב האמור. החוכר מתחייב לבדוק את פעולתו התקינה של המנוע וכן של כל מערכת אחרת הקשורה למנוע. במקרה של תקלה על הנהג לעצור מיד את כלי הרכב ולהודיע למחכיר. כמו כן החוכר מתחייב לשמור על פנים כלי הרכב נקי ומסודר כפי שהיה בעת מסירתו של כלי הרכב ונקי מחול (שכן חול גורם לחלודה, פוגע בתפקודן התקין של מערכות שונות של כלי הרכב ומקשה על ניקוי כלי הרכב). החוכר ישמור על ריפודי המושבים יבשים וללא רטיבות (מי שתייה או מי ים פוגעים בבדי הריפוד וגורמים לחלודה). החוכר ימנע מצריכת מזון, מאפים וכדומה בתוך כלי הרכב. ידוע לחוכר כי חלקו הפנימי של כלי הרכב אינו מכוסה במסגרת הביטוח, וכן אינו מכוסה כל נזק מכאני שייגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות (לדוגמה, נזק לתיבת ההילוכים או למצמד או שחיקה של הצמידים כתוצאה מסיבובי בלימה, בלימה גרועה או כל שימוש לרעה אחר שיעשה בכלי הרכב).

במקרה של תאונה: החוכר יודיע מיד לחברה על כל תאונה כדי לאפשר בדיקה בזמן אמת על ידי המשטרה, על ידי סוכן הביטוח או על ידי נציג של המחכיר. פינוי כלי הרכב מאתר התאונה לפני עריכת בדיקה כאמור יביא לביטול הכיסוי הביטוחי.

ביטוח: פוליסת הביטוח מכסה מקרי תאונה בלבד. תוקפה של פוליסת הביטוח מותנה בשימוש הולם בכלי הרכב, בנהיגה בהתאם לכללים הבינלאומיים החלים על כלי רכב ממונעים, וכן בעמידת החוכר בכל התנאים והמגבלות המפורטים בהסכם זה. אף על פי שכל כלי הרכב הממונעים של MARATHON RENT-A-CAR כוללים ביטוח צד ג’, באפשרות החוכר לבקש כיסוי ביטוחי נוסף בתמורה לתשלום הפרמיה.

פירוט הביטוח [הנוסף האפשרי]:

גניבה: ביטוח גניבה מכסה את כלי הרכב על כל אביזריו. הביטוח אינו מכסה: חפצים אישיים, חפצי ערך, מכשירים חשמליים, כסף או כל חפץ אחר שאינו קשור לכלי הרכב (TPC).

דליקה: הנגרמת כתוצאה מהתנגשות.

התנגשות – נזק חומרי: נזק מסוג זה יכוסה בחלקו או במלואו על ידי ויתור על נזקי התנגשות (CDW) או ויתור על נזקי אש (FDW). אף על פי כן, כיסוי לא יינתן לכלי רכב שהועמסו על ספינה, רכבת וכדומה, או החונים במקומות שאינם מיועדים לחניה ציבורית. שימוש לא רגיל או לא בטוח בכלי הרכב או נסיעה בדרכים לא סלולות או במגרשי חניה לא סלולים יביאו לביטול הכיסוי הביטוחי.

ביטוח שמשות: כולל את לוחות הזכוכית החיצוניים. אינו כולל לוחות פנימיים (לדוגמה, צג הרדיו), אלא במקרה של תאונה.

צמיגים: כיסוי מלא, למעט במקרה של רשלנות מצד הנהג.

ביטוח נהג:

ביטוח נוסע:

התנאים המפורטים לעיל ייכנסו לתוקף רק לאחר שיסמן ויחתום החוכר בתיבות המתייחסות לכל סעיף בעמוד הראשון של מסמך זה.

חל איסור מוחלט על נטישת כלי הרכב מכל סיבה ללא הודעה מוקדמת לחברה.

גובה השיפוי ייקבע על פי הסעיפים המתאימים בחוקי הביטוח היווני. בכל מקרה לא יעלה גובה השיפוי שיינתן במסגרת הסכם זה על הסכום המרבי הקבוע בחוק היווני.

תקופת החכירה: משך החכירה יקבע בהסכם זה ויחייב הן את המחכיר הן את החוכר. אזהרה: כיסוי הביטוח לא יחול מעבר לתקופת החכירה, והמחכיר יהיה זכאי לחייב את החוכר בהתאם.

חיובים:

החוכר יישא באופן מלא ובלעדי בעלויות הבאות:

  1. דלק;
  2. קנסות שיוטלו על ידי משטרת התנועה בשל כל פעולה או אי-פעולה של הנהג;
  3. נזקים שיגרמו לאחר תום תקופה החכירה;
  4. קנסות שיוטלו בהתאם לנסיבות בשל הפרה של כל אחד מתנאיו של הסכם זה;
  5. אלא במקרה של כוח עליון, לא יוחזר התשלום שישולם במועד החתימה על הסכם זה.
  6. ניקוי פנימי וחיצוני של כלי הרכב במקרה של שימוש פסול.
  7. נזק מכאני או נזקים לחלקו הפנימי של כלי הרכב שייגרמו באשמת החוכר.

נתונים אישיים:

המחכיר מסכים בזאת לרישומם כדין של פרטיו האישיים. ידוע למחכיר כי החוכר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים אלו בכל מקרה של עברה על החוק או הפרה של כל אחד מתנאיו של הסכם זה על ידי המחכיר.

הארכת הסכם החכירה: הסכם החכירה ניתן להארכה בכתב או באמצעות הודעת טקסט (SMS), דוא”ל וכדומה, בכפוף להסכמתו של המחכיר.

אחריותו של החוכר: באחריות החוכר להחזיר את כלי הרכב בזמן ובמקום שנקבעו בהסכם החכירה או לאתר המקורי שבו נחכר כלי הרכב. בשום מקרה לא יחשב החוכר נציג או סוכן של המחכיר ולא יפעל כנציג או כסוכן של המחכיר, ולפיכך לא יהיה זכאי לפעול לתיקון כלי הרכב או להוציא אל הפועל כל מסמך הנוגע לאחריות משפטית, שיפוי וכדומה. הצדדים מסכימים בזאת כי המחכיר לא יישא באחריות לכל נזק או אבדן שיגרם לחוכר או לכל צד שלישי במהלך תקופת ההסכם.

ביטחון: סכום הביטחון שיופקד ייקבע בהתאם לערכו של כלי הרכב, לסכום החכירה המוסכם ולתקופת ההסכם. כל יתרת חוב בגין צריכת דלק, מספר קילומטרים, נזקים שאינם מכוסים על ידי הביטוח או אי-פירעון יקוזזו מסכום הביטחון, או במקרה שתעלה יתרת החוב האמורה על סכום הביטחון, תחויב לכרטיס האשראי שפרטיו יימסרו במסגרת ההסכם.

בכל מקרה של הפרת תנאיו של הסכם זה יהיה המחכיר זכאי לבטל את הסכם החכירה וכן לשמור את סכום הביטחון שהופקד. השימוש בכלי הרכב על ידי אדם שאינו מצוין במפורש בהסכם חכירה זה אסור בהחלט, ועלול להביא לביטול מידי של כיסוי הביטוח, זאת בנוסף לכל תשלום נוסף או דמי נזיקין שיוטלו על החוכר, או כל אחריות שיישא החוכר מתוקף חוק העוולה או מתוקף החוק הפלילי בעניין הונאה וכדומה.

החוק החל – תחום השיפוט

תנאיו של הסכם זה יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה ההלנית, והטיפול בכל סכסוך שיתגלע בין המחכיר ולבין החוכר בנוגע להסכם זה יהיה בסמכותם ובתחום שיפוטם של בתי הדין של המחוז השיפוטי רודוס.

לראייה מנוסח הסכם זה ביוונית והוא שמחייב להלן את שני הצדדים. גרסתו המתורגמת של ההסכם נועדה לצרכי מידע בלבד לטובת הלקוח. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח היווני ובין הנוסח המתורגם יגבר הנוסח היווני המקורי.